Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng của rừng trồng thông carribê và bạch đàn uro ở Đại Lải-Vĩnh Phúc

Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng của rừng trồng thông carribê và bạch đàn uro ở Đại Lải-Vĩnh Phúc
Đăng lúc: 16:00 ngày 27/06/2018

Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng của rừng trồng thông carribê và bạch đàn uro ở Đại Lải-Vĩnh Phúc.
Tác giả Nguyễn Huy Sơn.
Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2/2006, trang 90-98.