Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp bộ

Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung B ộ Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Văn Thắng Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài g

Thực trạng phát triển cây Dó trầm, Trầm hương và tinh dầu Trầm hương ở nước ta hiện nay

Title : 64Do bau Caption : File name : 64Do bau.pdf Size : unknown Title : 64Do bau Caption : File name : 64Do bau.pdf Size : unknown Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Hiện nay ở nước ta có 4 loài dó có khả năng s

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu hiệu quả rừng trồng một số loài cây làm cơ sở đề xuất định hướng phát triển cây trồng chủ yếu phục vụ sản xuất hàng hóa lâm sản ở Việt Nam

I. Đặt vấn đề Rừng trồng sản xuất hàng hóa lâm sản, đặc biệt là sản xuất gỗ lớn có vị trí chiến lược rất quan trọng trong phát triển lâm nghiệp bền vững ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là đối tượng liên quan nhiều đến phát triển kinh tế, xã h

“Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

"Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết ( Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ ( Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ". - Chủ trì đề tài : ThS. Nguyễn Thị Chuyền - Thời gian thực hiện : 2012-2016; - Đơn