Tổ chức hành chính

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: 1. C hỉ tiêu và công việc tuyển dụng: a)

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: 1. C hỉ tiêu và công việc tuyển dụng: a)

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU NĂM 2022

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: Số lượng và yêu cầu vị trí tuyển dụng: STT Bộ phận/địa điểm làm việc Vị trí

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: 1. Số lượng và yêu cầu vị trí tuyển dụng: Mã đăng ký dự tuyển Thi tuyển Chứ

Tuyển Cán bộ kỹ thuật kiêm giám sát đánh giá dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Cán bộ kỹ thuật kiêm giám sát đánh giá dự án 1. Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) thuộc Viên Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư

Tuyển cán bộ hiện trường dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Cán bộ hiện trường dự án Bản đề cương nhiệm vụ 1. Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) thuộc Viên Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn