Tổ chức hành chính

Tuyển Cán bộ kỹ thuật kiêm giám sát đánh giá dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Cán bộ kỹ thuật kiêm giám sát đánh giá dự án 1. Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) thuộc Viên Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư

Tuyển cán bộ hiện trường dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Cán bộ hiện trường dự án Bản đề cương nhiệm vụ 1. Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) thuộc Viên Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn