QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ & HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

CÔNG NHẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI “Công nghệ chưng cất tinh dầu Hồi từ cành lá”

Theo Quyết định số 492/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp) Mã hiệu: TBKT 02-04:2017/BNNPTNT. Thời hạn có hiệu lực: 05 (năm) năm. Tác giả: KS. Vũ Thị Hoàng Phương; KS. Trịnh Bích Hảo. Trách nhiệm thực hiệ

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VỎ QUẾ KHÔ (Cinnamomum cassia Nees ex Blume) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP-WHO

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VỎ QUẾ KHÔ ( Cinnamomum cassia Nees ex Blume ) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP-WHO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 151 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TINH DẦU QUẾ (Cinnamomum cassia Nees ex Blume) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP-WHO (Ban hành kèm theo Quyết định số: ngày tháng năm 2018 của Viện Khoa học Lâm ngh

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TINH DẦU QUẾ ( Cinnamomum cassia Nees ex Blume ) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP-WHO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 151 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẢ HỒI KHÔ (Illicium verum Hook .f.) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP – WHO

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẢ HỒI KHÔ ( Illicium verum Hook .f . ) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP - WHO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 151 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TINH DẦU HỒI (Illicium verum Hook .f.) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP – WHO

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TINH DẦU HỒI ( Illicium verum Hook .f . ) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GACP - WHO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 151 ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)