Hợp tác quốc tế

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN

Dự án " Phát triển toàn diện và bền vững chuỗi giá trị tre ở Việt Nam ". Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Tổ chức Stichting Oxfam Novib, Hà Lan. Mục tiêu của dự án là Góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng cho 15.000 lượt người sản xuất quy

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN

1. Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ với các tổ chức quốc tế như FAO, IUCN, UNDP, WWF, FFI, SNV, GTZ, IIED, ActionAid, Childfund, CIFOR, ... 2. Thực hiện dự án: Dự án VIE 80/ 018 FAO/ UNDP về cánh kiến đỏ (1985 - 1987); 3.