Các bài báo

Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao

Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2/2009, trang 911-917.

Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ

Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 4/2009, trang 103-107.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 3/2008, trang 57-61.

Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm.

Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết ( Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm. Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền, Trương Tuấn Anh, Hoàng Tiến Đại Đăng trên tạp chí Tạp chí khoa học Lâm nghiệp,

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết ( Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ ( Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền và Trần Thị Thúy Hằng Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng của rừng trồng thông carribê và bạch đàn uro ở Đại Lải-Vĩnh Phúc

Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng của rừng trồng thông carribê và bạch đàn uro ở Đại Lải-Vĩnh Phúc. Tác giả Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2/2006, trang 90-98.

Kết quả trồng rừng thâm canh Keo lai ở Công ty ván dăm Thái Nguyên

Kết quả trồng rừng thâm canh Keo lai ở Công ty ván dăm Thái Nguyên. Tác giả Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 18/2006, trang 107-114.