Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm.

Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm.
Đăng lúc: 09:19 ngày 22/05/2018

Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm.
Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền, Trương Tuấn Anh, Hoàng Tiến Đại
Đăng trên tạp chí Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, số 4/2016, trang 4655-4664.