Thông báo tuyển dụng Tư vấn

Thông báo tuyển dụng Tư vấn
Đăng lúc: 10:00 ngày 30/05/2022

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ cần tuyển dụng Tư vấn như sau:

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)
Hoạt động tư vấn: Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng xin cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (FSC) cho rừng tre (nứa, lùng/vầu, luồng) nhóm hộ huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (HĐ 6.1.4.4)
Địa điểm thực hiện: huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa
Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)
Thời hạn: tháng 06 - 09/2022

1. Bối cảnh
Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tre còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng thủ công mỹ nghệ và gia dụng làm từ tre của Việt Nam trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Tre ở Việt Nam” tại 02 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Mục đích của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững, tăng cường tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị, thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị tre. 
Để đạt được những kết quả trên, quản lý rừng tre nứa bền vững cần thực hiện theo Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC trên cơ sở đáp ứng được 3 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội và đa dạng sinh học trong quản lý rừng tre nứa sẽ làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng thực hiện được quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của FSC. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ triển khai hoạt động “Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng xin cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (FSC) cho rừng tre (nứa, lùng/vầu, luồng) nhóm hộ huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

2. Mục tiêu của hoạt động tư vấn
    Nhóm hộ chứng chỉ rừng tre (nứa, lùng/vầu, luồng) huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho nhóm hộ theo tiêu chuẩn FSC.
3. Nhiệm vụ của tư vấn
Hoạt động này tập trung vào việc “Hướng dẫn, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng xin cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (FSC) cho rừng tre (nứa, lùng/vầu, luồng) nhóm hộ huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. Hoạt động này bao gồm:
    Hoàn thiện báo cáo khởi động, bao gồm cập nhật dữ liệu thứ cấp, phương pháp thực hiện, xây dựng đề cương báo cáo và kế hoạch chi tiết nghiên cứu thực địa và hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở thảo luận và thống nhất của BQL Dự án và các đối tác địa phương;
    Hướng dẫn chủ rừng/nhóm hộ về quy trình và hoạt động quản lý rừng bền vững cho rừng cho theo tiêu chuẩn FSC; 
    Thu thập tài liệu và hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng quản lý rừng bền vững cho rừng tre xin cấp chứng chỉ FSC thông qua các báo cáo chuyên đề quản lý rừng tre và quản lý nhóm;
    Tham gia và tổ chức các khóa tập huấn về quản lý rừng bền vững cho chủ rừng/nhóm hộ;
    Tham dự trình bày các nội dung có liên quan trong các cuộc họp/hội thảo tư vấn kỹ thuật, nghiệm thu khi được yêu cầu của Ban quản lý dự án và của địa phương.
    Tham gia và hỗ trợ nhóm hộ xin cấp chứng chỉ rừng tre huyện Quan Sơn được cấp chứng chỉ FSC theo yêu cầu của Cơ quan được Ủy quyền cấp chứng chỉ FSC.

4. Tiến độ và kết quả mong đợi
Hoạt động này dự kiến thực hiện từ ngày 13/06/2022 đến khi nhóm hộ chứng chỉ rừng tre huyện Quan Sơn được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) khoảng tháng 9/2022. Tất cả các báo cáo và hồ sơ cuối cùng phải được chuẩn bị bằng tiếng Việt. Các sản phẩm và khung thời gian cụ thể được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT    Mô tả hoạt động và đầu ra dự kiến    Kết quả thực hiện    Thời gian hoàn thành    Đơn vị xác nhận kết quả
    Hoàn thiện báo cáo khởi động, bao gồm cập nhật dữ liệu thứ cấp, phương pháp thực hiện, xây dựng đề cương báo cáo và kế hoạch chi tiết nghiên cứu thực địa và hoàn thiện hồ sơ    Các báo cáo bằng tiếng Việt    Sau khi ký hợp đồng 10 ngày    - Cán bộ kỹ thuật
- BQL Dự án
- Các đối tác địa phương 
    Hướng dẫn chủ rừng/nhóm hộ về quy trình và hoạt động quản lý rừng bền vững cho rừng cho theo tiêu chuẩn FSC;     Biên bản/báo cáo kết quả làm việc với các chủ rừng và nhóm hộ    Sau khi ký hợp đồng 25 ngày     - Cán bộ kỹ thuật
- BQL Dự án
- Các đối tác địa phương 
    Thu thập, hoàn thiện tài liệu và hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng quản lý rừng bền vững cho rừng tre xin cấp chứng chỉ FSC thông qua các báo cáo chuyên đề quản lý rừng tre và quản lý nhóm;    Hồ sơ xin cấp chứng chỉ FSC cho nhóm hộ rừng tre huyện Quan Sơn bằng tiếng Việt    Sau khi ký hợp đồng 35 ngày    - Cán bộ kỹ thuật
- BQL Dự án
- Các đối tác địa phương 
- Và cơ quan được ủy quyền cấp chứng chỉ
    Phiên bản cuối cùng của bộ hồ sơ quản lý rừng bền vững (FSC) cho nhóm hộ rừng tre huyện Quan Sơn được cơ quan Ủy quyền cấp chứng chỉ chấp nhận cấp chứng chỉ FSC    Bản cuối cùng của hồ sơ xin cấp chứng chỉ FSC cho nhóm hộ rừng tre huyện Quan Sơn bằng tiếng Việt    Sau khi được cơ quan cấp chứng chỉ chấp nhận cấp chứng chỉ    - Cán bộ kỹ thuật
- BQL Dự án
- Các đối tác địa phương 
- Và cơ quan được ủy quyền cấp chứng chỉ
    Báo cáo các công việc tư vấn    Báo cáo tư vấn và chứng chỉ FSC cho nhóm hộ rừng tre huyện Quan Sơn        - Cán bộ kỹ thuật
- BQL Dự án
- Các đối tác địa phương 
- Và cơ quan được ủy quyền cấp chứng chỉ

    Hồ sơ bằng chứng và các Báo cáo chuyên đề này phải là cơ sở và tài liệu để nhóm hộ Chứng chỉ rừng tre huyện Quan Sơn xin cấp và đạt được chứng chỉ FSC.
Toàn bộ các sản phẩm trên được viết bằng Tiếng Việt, phải được chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở góp ý của Dự án và địa phương. Sau đó, các sản phẩm này sẽ được gửi về cho Ban quản lý dự án bằng cả file mềm và bản in để nghiệm thu đúng thời hạn. Trong bản in cần có đầy đủ các số liệu, bảng biểu, sơ đồ.

5. Yêu cầu đối với tư vấn/chuyên gia
    Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ bao gồm ít nhất 2 (hai) tư vấn;
    Các chuyên gia tư vấn sẽ cùng hợp tác cùng với Ban quản lý Dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, và các địa phương có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
    Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên một trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, môi trường, xã hội…
    Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc về quản lý rừng bền vững của FSC;
    Ưu tiên người có nhiều năm kinh nghiệm, đã tham gia hoặc chủ trì thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững cho nhóm hộ và đạt được chứng chỉ FSC này cho rừng tre và lâm sản ngoài gỗ cho các cộng đồng dân cư;
    Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và giám sát hoạt động;
    Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư tại Thanh Hóa.
    Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;
    Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
    Thành thạo tiếng Việt;
    Biết sử dụng tiếng Anh;
    Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Ms.Words, Ms.Excel, Ms.Powerpoint); 
8. Ứng tuyển
Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 13 tháng 06 năm 2022 cho:
Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.
•    Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
•    Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
•    Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com 
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.