Các dự án và chương trình

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

1. Nâng cao chất lượng giống cây các loài cây bản địa phục vụ làm giàu rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng giai đoạn 2006- 2010 - Thời gian thực hiện: 2007-2010. - Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT. - Giám đốc dự án: TS. Nguyễn Huy Sơn. - Mục tiêu chung

xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ

Xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ Dữ liệu Lâm sản ngoài gỗ được xây dựng dựa trên quá trình điều tra thực địa và thu thập số liệu của trung tam nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ. click vào CSDL để xem chi tiết CSDL