Tuyển tư vấn

Tuyển tư vấn - SCBV - Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học (HĐ 6.1.4.4)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học (HĐ 6.1.4.4) Nội dung: Tư vấn thẩ

Tuyển tư vấn - SCBV - Tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường (HĐ 6.1.5.3)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tập huấn: Tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường

Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và kiến thức bản địa; thực trạng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất Sa nhân tím - 1.2.1

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (Việt Nam) (Aus4Equality/ GREAT) Hoạt động tư vấn: Đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và ki

Tuyển tư vấn - SCBV - Nghiên cứu về các thực hành sản xuất/ thu hoạch và các đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ FSC (HĐ 6.1.1.2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Nghiên cứu về các thực hành sản xuất/ thu hoạch và các đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ FSC trong chuỗi giá trị tre (HĐ 6.1.1.2) Đị

Tuyển tư vấn - SCBV - Hoạt động tư vấn: Nghiên cứu giải pháp cải tiến/đổi mới về quản lý/công nghệ trong chuỗi giá trị tre - HĐ 5.2.6​​​​

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Nghiên cứu giải pháp cải tiến/đổi mới về quản lý/công nghệ trong chuỗi giá trị tre (HĐ 5.2.6) Địa điểm thực hiện : Công ty BWG (Thanh

Tuyển tư vấn - SCBV - Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để đạt được chứng nhận cho các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ (HĐ 6.1.4.1)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tập huấn: Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật để đạt được chứng nhận cho các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ (HĐ 6.1.4.1) Nội dung: Chăm sóc, phụ

Tuyển tư vấn - SCBV - Tập huấn xây dựng năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ cho trưởng nhóm - HĐ 6.2.2.1

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tập huấn: Xây dựng năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của