Tuyển tư vấn

Tuyển tư vấn - SCBV - Xây dựng mô hình thí điểm sơ chế Luồng tại các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ tại Thanh Hóa (HĐ 6.1.5.2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Xây dựng mô hình thí điểm sơ chế Luồng tại các tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ tại Thanh Hóa (HĐ 6.1.5.2) Địa điểm thực hiện : Thanh Hóa N

Tuyển tư vấn - SCBV - Xây dựng mô hình sản xuất giống tại các nhóm/cộng đồng SSPs (HĐ 6.1.5.2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động: Xây dựng mô hình sản xuất giống tại các nhóm/cộng đồng SSPs (HĐ 6.1.5.2) Địa điểm thực hiện : Thanh Hóa và Nghệ An Người nhận báo cáo: Nguyễn

Tuyển tư vấn - SCBV - Xây dựng mô hình thí điểm phục tráng và khai thác bền vững rừng Lùng tại các tổ nhóm tại Nghệ An (HĐ 6.1.5.2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Xây dựng mô hình thí điểm phục tráng và khai thác bền vững rừng Lùng tại các tổ nhóm tại Nghệ An (HĐ 6.1.5.2) Địa điểm thực hiện : Ngh

Tuyển tư vấn - SCBV - Kiểm toán tiền chứng nhận (đánh giá thử hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận) FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất các sản phẩm tre Lùng quy mô nhỏ tại Nghệ An thuộc Hoạt động thực hiện kiểm to

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Kiểm toán tiền chứng nhận (đánh giá thử hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận) FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất các sản p

Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan – Bát Xát – Lào Cai (PLA009)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỢP TÁC XÃ Tiểu dự án: Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan - Bát Xát - Lào Cai (PLA009) Tên nhiệm vụ: Tư vấn/chuyên gia đánh giá, lập

Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan – Bát Xát – Lào Cai (PLA009)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU XÂY DỰNG HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ CHO VÙNG TRỒNG CÂY SA NHÂN TÍM ĐẠT CHUẨN GACP Tiểu dự án: Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan - Bát Xát - Lào Cai (PLA009) Tê

Tuyển tư vấn - SCBV - Cán bộ kỹ thuật kiêm giám sát đánh giá dự án

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) Cán bộ kỹ thuật kiêm giám sát đánh giá dự án 1. Giới thiệu Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) thuộc Viên Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư