Tuyển tư vấn

Tuyển tư vấn - SCBV - Nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và các biện pháp nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn để duy trì chứng nhận FSC cho các tổ nhóm Nghệ An (HĐ 6.1.4.7)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tập huấn: Nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và các biện pháp nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn để duy trì chứng nhận FSC cho các tổ nhóm (HĐ 6.1.4

Tuyển tư vấn - SCBV - Xây dựng mô hình thí điểm phục tráng và khai thác bền vững rừng Vầu/Lùng tại các tổ nhóm tại Thanh Hóa (HĐ 6.1.5.2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Xây dựng mô hình thí điểm phục tráng và khai thác bền vững rừng Vầu/Lùng tại các tổ nhóm tại Thanh Hóa (HĐ 6.1.5.2) Địa điểm thực hiện

Tuyển tư vấn - SCBV -Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa – 6.1.4.3

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Vị trí công việc: Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với gia

Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Tư vấn xây dựng hồ sơ cấp chứng chỉ cho vùng trồng cây Sa nhân tím đạt chuẩn GACP – HĐ 1.4.3.1

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU XÂY DỰNG HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ CHO VÙNG TRỒNG CÂY SA NHÂN TÍM ĐẠT CHUẨN GACP Tiểu dự án: Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan - Bát Xát - Lào Cai (PLA009) Tê

Tuyển tư vấn - SCBV - Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa – 6.1.4.3

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Vị trí công việc: Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với gia

Tuyển tư vấn - SCBV - Tiểu hợp phần Tư vấn đánh giá tác động môi trường, xã hội và đa dạng sinh học rừng tre nứa vầu của nhóm hộ tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - 6.1.4.4.1 - thuộc hoạt động 6.1.4.4.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Tiểu hợp phần Tư vấn đánh giá tác động môi trường, xã hội và đa dạng sinh học rừng tre nứa vầu của nhóm hộ tại huyện Quan Sơn, Thanh H

Tuyển tư vấn - SCBV - Tiểu hợp phần Tư vấn xây dựng kế hoạch khai thác và quản lý rừng tre nứa vầu của nhóm hộ tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - 6.1.4.4.3 - thuộc hoạt động 6.1.4.4.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Tiểu hợp phần Tư vấn xây dựng kế hoạch khai thác và quản lý rừng tre nứa vầu của nhóm hộ tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - 6.1.4.4.3 - t