Giới Thiệu

Định hướng nghiên cứu

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU I. Định hướng mục tiêu Phát triển lâm sản ngoài gỗ thành một chuyên ngành kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, đáp ứng được mục tiêu chiến lược của ngành Lâm nghiệp trong tương lai, góp phần quản lý và sử dụng bền vững Lâm

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÂM SẢN NGOÀI GỖ Theo quyết định số 3131/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ được thể hiện tại sơ đồ sau, bao g

Lịch sử hình thành

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) tiền thân là Phân viện Đặc sản rừng (ĐSR), được thành lập theo Quyết định số 1981/TCh, ngày 20 tháng 11 năm 1978 trực thuộc Công ty lâm sản đặc sản xuất khẩu . Đến năm 1995 được thành lập thành Trung tâm n

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ trên phạm vi cả nước, theo quy định của pháp luật. 2. Nhiệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÂM SẢN NGOÀI GỖ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÂM SẢN NGOÀI GỖ Phát huy lợi thế, Nghiên cứu toàn diện, Tăng cường hợp tác, L iên kết phổ biến .

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) vinh dự được thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen

Ngày 14/11/2018 trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ đã vinh dự được nhận bằng khen thủ tướng chính phủ số 1553/QĐ-TTg "Đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ Quốc" Thứ

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P1

1. Nghiên cứu đề xuất kỹ thuật công nghệ trích nhựa thông ba lá ( Pinus khasya Toyle) và các cây thuộc họ dầu (Dipterocarparceae) bằng cách sử dụng các chất kích thích sinh trưởng nhằm tăng sản lượng nhựa và kéo dài thời gian trích nhựa. - Thời gian