Chức năng và nhiệm vụ trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Đăng lúc: 18:41 ngày 30/05/2018

1. Chức năng:
Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ trên phạm vi cả nước, theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ: 
1. Nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ được quy định tại Quyết định số 3131/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cụ thể như sau:

1.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
1.2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật, gồm:
a) Đặc điểm sinh lý, sinh thái, cá thể, quần thể, quần xã, sản lượng và trữ lượng của các loài lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc thực vật;
b) Đặc điểm sinh lý, sinh thái, phân bố, tập tính sinh học cá thể, quần thể và kỹ thuật gây nuôi các loài động vật rừng;
c) Đặc điểm, hoàn cảnh rừng có các loài lâm sản ngoài gỗ sinh sống;
d) Bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ;
đ) Kỹ thuật chọn tạo giống các loài cây lâm sản ngoài gỗ, gồm: chọn giống, nhân giống, xây dựng rừng giống, vườn giống và lưu giữ giống gốc;
e) Kỹ thuật chọn tạo giống các loài động vật rừng, gồm: chọn giống, nhân giống, xây dựng đàn giống gốc, lưu giữ giống gốc;
g) Kỹ thuật gây trồng; công nghệ khai thác, chế biến và bảo quản các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ;
h) Đánh giá, xác định các hoạt chất, thành phần hóa học trong các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ;
i) Cơ sở khoa học về quản lý, thị trường lâm sản ngoài gỗ;
k) Thiết kế chế tạo và cải tiến thiết bị nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo quản lâm sản ngoài gỗ;
l) Phát triển và ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao trong lâm sản ngoài gỗ;
1.3. Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm sản ngoài gỗ theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;
1.4. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;
1.5. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
1.6. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám định, giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế; dự toán các chương trình, dự án đầu tư lâm nghiệp có liên quan đến lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
1.7. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Công ước về buôn bán các loài động vật hoang dã nguy cấp (CITES) được giao và theo quy định của pháp luật; thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;
1.8. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;
1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao.

2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức Khoa học công nghệ công lập quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP theo phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.