xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ

xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ
Đăng lúc: 14:39 ngày 12/06/2019

Xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ

 
Dữ liệu Lâm sản ngoài gỗ được xây dựng dựa trên quá trình điều tra thực địa và thu thập số liệu của trung tam nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ.
click vào CSDL để xem chi tiết CSDL