Các bài báo

Sinh trưởng và tinh dầu Quế ở Trà Bồng, Quảng Ngãi

Sinh trưởng và tinh dầu Quế ở Trà Bồng, Quảng Ngãi. Tác giả Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Huy Sơn, Trần Cứu. Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 1/2006, trang 94-105.

Đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh

Đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh. Tác giả Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4/2007, trang 475-479.

Điều tra đánh giá thực trạng phát triển cây Dó trầm ở nước ta hiện nay

Điều tra đánh giá thực trạng phát triển cây Dó trầm ở nước ta hiện nay. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 2/2009, trang 110-114.