Các thành tựu đã đạt được

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P2

7. Nghiên cứu chế tạo keo dán đầu đèn - Thời gian thực hiện: 1979-1980. - Cấp quản lý: Cơ sở (Nhà máy Bóng Đèn Rạng Đông). - Chủ nhiệm đề tài: KS. Mai Thị Tấn và KS. Trần Quốc Tuý. - Cộng tác viên: KS. Nguyễn Thị Út, KS. Nguyễn Minh Ngọc, KS. Nguyễn

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P3

10. Nghiên cứu nhựa Cánh kiến đỏ theo phương pháp dung môi kết tụ nhựa - Thời gian thực hiện: 1981-1985. - Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp. - Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Quốc Tuý. - Cộng tác viên: KS. Nguyễn Phương Liên, KS. Nguyễn Xuân Lan, KS. Mai Thị Tấ

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P4

16. Nghiên cứu sản xuất chất kích thích CNMB để tăng sản lượng nhựa thông (Đề mục của đề tài cấp Bộ, mã số 04.01.01.03). - Thời gian thực hiện: 1984. - Cấp quản lý: BộLâm nghiệp. - Chủ trì đề mục: KS. Nguyễn Thị Lan. - Cộng tác viên: Cử nhân Nguyễn

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P5

21. Nghiên cứu chế tạo Vecni đồ hộp chịu đạm ĐS-90, mã số 18A.04.04.2 - Thời gian thực hiện: 1990-1991. - Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp. - Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Quốc Tuý. - Cộng tác viên: Cử nhân Phan Thị Bình. - Kết quả: Đã nghiên cứu thành công

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P6

28. Thiết kế, chế tạo và chuyển giao hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ. - Thời gian thực hiện: 2009 - 2011 - Cấp quản lý: Cơ sở (Đề tài thăm dò của Viện Khoa Học Lâm Nghiệp). - Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Dưỡng - Cộng tác viên: Vũ Thị H

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực thị trường

1. Nghiên cứu thị trường một số đặc sản rừng (Quế, Thông, Song, Mây, dược liệu) trong vùng phát triển lâm nghiệp, góp phần đề xuất tập đoàn cây đặc sản cần phát triển kinh tế hộ gia đình - Thời gian thực hiện: 1992. - Cấp quản lý: Cơ sở (Trung tâm Ng