“Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

“Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.
Đăng lúc: 15:27 ngày 23/05/2018

“Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.
- Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Thị Chuyền
- Thời gian thực hiện: 2012-2016;
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ và Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới, Viện KHLN VN;
- Cộng tác viên chính tham gia đề tài:
+ ThS. Trần Thị Thúy Hằng (chủ trì đề mục nghiên cứu đối với cây Bời lời đỏ);
+ KS. Trần Hoàng Hóa (Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới);
+ ThS. Hà Văn Năm (điều tra, chọn lọc cây trội Sơn huyết);
+ ThS. Tạ Minh Quang (điều tra, chọn lọc cây trội Sơn huyết);
+ ThS. Nguyễn Thị Hiền (thư ký đề tài);
+ ThS. Lê Thanh Tuấn (điều tra đặc điểm vật hậu Sơn huyết);
+ ThS. Trương Tuấn Anh (Thí nghiệm nhân giống Sơn huyết);
+ TS. Phan Văn Thắng (Kỹ thuật lâm sinh).
+ KS. Lê Quang Thọ (Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn);
+ KS. Nguyễn Đình Song (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku).
Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu chung: Bổ sung cơ cấu cây trồng rừng bản địa đa mục đích, có hiệu quả cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Mục tiêu cụ thể:
- Chọn được 80 cây trội Bời lời đỏ và 50 cây trội Sơn huyết;
- Chọn được 5 gia đình có triển vọng cho Sơn huyết và 8 gia đình có triển vọng cho Bời lời đỏ;
- Xây dựng được 8 ha mô hình thí nghiệm cho 2 loài;
- Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và gây trồng Sơn huyết;
- Bổ sung hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và gây trồng Bời lời đỏ (trong đó có kỹ thuật nuôi dưỡng tái sinh chồi).
Sản phẩm chính của đề tài, gồm:
- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài;
- 04 Báo cáo chuyên đề;
- Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống hữu tính Sơn huyết;
- Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng Sơn huyết;
- Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Bời lời đỏ;
- 8 ha mô hình thí nghiệm (02ha mô hình thí nghiệm trồng rừng Sơn huyết; 02ha mô hình khảo nghiệm hậu thế Sơn huyết; 02ha mô hình khảo nghiệm hậu thế Bời lời đỏ và 02ha mô hình tái sinh chồi Bời lời đỏ);
- 02 Bài báo khoa học;
- Đào tạo 02 thạc sỹ.
Kết quả về viết bài báo:
- Đã công bố 3 bài báo khoa học
1. Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm. Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền, Trương Tuấn Anh, Hoàng Tiến Đại, . Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, số 4/2016, trang 4655-4664.
2. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi dưỡng tái sinh chồi Bời lời đỏ (Litsea glutinosa) tại Gia Lai. Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng và Hoàng Quốc Hùng,  Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường, sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai, số 5/2016, trang 36-42.
3. Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền và Trần Thị Thúy Hằng, . Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số đặc biệt năm 2017, trang 36-46.
Kết quả về đào tạo:
Đã đào tạo được 2 thạc sỹ lâm nghiệp:
1.  Học viên Nguyễn Thanh Tuấn, tên luận văn: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng cây Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) tại huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Luận văn bảo vệ tháng 11/2015 đạt loại khá.
2. Học viên Nguyễn Thị Tâm, tên luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật trồng và tái sinh chồi cây Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) tại một số huyện thuộc tỉnh Gia Lai. Luận văn bảo vệ tháng 11/2015 đạt loại khá.
Kết quả nghiệm thu đề tài:
Tháng 4/2017 đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá kết quả đạt loại khá.